USLUGE ZA PRAVNE SUBJEKTE

(d.o.o., d.d., udruženja građana, fondacije i sl.) FINIT PRO d.o.o. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima te Zakonom o računovodstvu i reviziji vrši obradu cjelokupnih poslovnih promjena sa kojima se Vaše preduzeće susreće i to u sklopu sljedećih usluga:

 • finansijsko knjigovodstvo,
 • robno i materijalno knjigovodstvo,
 • knjigovodstvo stalnih sredstava,
 • vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
 • obračun PDV-a,
 • analitika kupaca i dobavljača,
 • blagajničko poslovanje,
 • obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
 • izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja,
 • poslovno savjetovanje iz računovodstva,
 • porezno savjetovanje.